Hot News :

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

      โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๙ ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ (ถนนโชคชัย-เดชอุดม) กิโลเมตรที่ ๒๖ เลขที่ ๒๓๗ หมู่ที่ ๑บ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๖๐

      การก่อตั้งครั้งแรกได้รับการอุปถัมภ์ สนับสนุนจากหลวงพระครูกิตติญาณสุนทร(หลวงพ่อใหญ่เวิ้ง กิตฺติญาโณ) สกุลเดิม เจริญวันเจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งเทิงนายดาว อักโขกำนันตำบลทุ่งเทิง นายพรมมา วันทอง อดีตกำนันตำบลทุ่งเทิงนายชาย กรุณา ครูใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สังกัด สปอ. เดชอุดม สปจ.อุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการและผู้นำชุมชนในตำบลทุ่งเทิงในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระยะแรกได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงเป็นที่ทำการ โดยมีนายพุฒิกร แก่นทอง เป็นผู้บริหารคนแรกและนายเสถียร เชื้อชมครูโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงช่วยทำการสอนให้กับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๑๙ ต่อมาพระครูกิตติญาณสุนทร(หลวงพ่อใหญ่เวิ้ง กิตฺติญาโณ) ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงของตำบลทุ่งเทิงและสภาตำบลทุ่งเทิงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อที่ดินจำนวน ๓๓ ไร่ ๓ งาน จากนายโฮม ยิ่งยงจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)มอบให้เพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียนโดยผู้ถือกรรมสิทธิ์ น.ส.๓ ก เลขที่ ๑๐๐๓ เล่ม ๑๑ ก หน้า ๓ เลขที่ดิน ๒๑๔ ระวางรูปถ่ายทางอากาศชื่อบ้านหนองยาว หมายเลข ๕๙๓๘I แผ่นที่ ๑๙๖ ฉบับนี้ คือ กระทรวงการคลังโดยมีการแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๖๑๐/๒๕๒๑สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๑ ให้นายบุญเหลือแฝงเวียงศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และนายเรือง บาดาล ราชพัสดุจังหวัดอุบลราชธานีเป็นตัวแทนรับมอบที่ดินจากนายโฮม ยิ่งยงและหนังสือ คำยินยอมของนางลอดยิ่งยง (ภริยา) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๑

      ปี พ.ศ.๒๕๒๖ สภาตำบลทุ่งเทิง โดยนายดาว อักโข กำนันตำบลทุ่งเทิงและคณะกรรมการสภาตำบลทุ่งเทิงในขณะนั้นได้ร่วมกันกับชาวบ้านทุ่งเทิงมอบที่ดินสาธารณะซึ่งอยู่ติดด้านหลังของโรงเรียนเพิ่มให้อีก๑๖ ไร่ ๑ งาน รวมเป็นที่ดินในครอบครองของโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาในปัจจุบันทั้งสิ้นจำนวน ๕๐ ไร่

      ช่วงปี พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๐โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาได้ขยายเปิดสาขาโรงเรียนขึ้นที่บ้านนากระแซง การจัดการเรียนการสอนระยะแรกใช้สถานที่โรงเรียนบ้านนากระแซงโดยโรงเรียนแต่งตั้งให้นายสุระพันธ์ศิลปศาสตร์เป็นผู้ประสานงานสาขาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนากระแซงศึกษา

      ช่วงปี พ.ศ.๒๕๓๕โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาได้ขยายเปิดสาขาโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีกแห่งที่บ้านโคกชำแระ การจัดการเรียนการสอนระยะแรกใช้สถานที่โรงเรียนบ้านโคกชำแระโดยโรงเรียนแต่งตั้งให้นายสมผลภาดีเป็นผู้ประสานงานสาขาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนทุ่งศรีอุดมอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

      ปัจจุบันโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาเปิดสอนในระบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวม ๒๐ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๗๒๘ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๐ คน ลูกจ้างประจำ (ช่างไฟฟ้า๔) จำนวน ๒ คน และลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการ) จำนวน ๑ คน มีอาคารเรียนถาวร ๒ หลัง คือ อาคารแบบ CS217B และอาคารแบบ๓๒๔ล/๒๗ โรงฝึกงานจำนวน ๒ หลัง ๓ หน่วย (โรงฝึกงานคหกรรมและอุตสาหกรรมศิลป์ และโรงฝึกงานเกษตรกรรม) อาคารหอประชุมกิตฺติญาโณ(หอประชุมแบบ ๐๐๒/๒๔) จำนวน ๑ หลัง อาคารหอประชุมอนุสรณ์เตี่ยสุ่ยชัย - อาม่าซูเซียง แช่ลี้ (ได้รับการบริจาคหอประชุมรูปแบบโดม) จำนวน ๑ หลัง ห้องน้ำห้องส้วม ๔ หลัง ห้องน้ำห้องส้วมบริจาค ๑ หลัง จำนวน ๓๒ ที่ บ้านพักครู ๖ หลัง บ้านพักนักการภารโรง ๒ หลัง อาคารห้องสมุด จำนวน ๑ หลัง โรงอาหารชั่วคราว จำนวน ๑ หลัง อาคารพุทธสถานบูชา จำนวน ๑ หลัง และอาคารกิตติญาณธรรม (อาคารพระบูรพาจารย์) จำนวน ๑ หลัง

โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Site : www.ttyw.ac.th Tel : 045-865644

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ