Hot News :
ผู้บริหารเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายประสงค์ วิวาสุขุ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง
มือถือ 081-9777565

นายเข็มเพชร แก่นลา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง
มือถือ 093-3193384

นายวิลัย ธรรมสันต์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง
มือถือ 097-3083071

นายเนียม พรมพิลา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง
มือถือ 085-9200175

ผู้บริหารส่วนราชการ

นางสุรียา ชิงชนะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 061-7067050

นางสุรียา ชิงชนะ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 061-7067050

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ