ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขี้เห็นใหญ่ หมู่ที่ 11 [ 20/08/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 10 [ 20/08/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8 [ 20/08/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 13 [ 20/08/61 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 โครงการ [ 07/08/61 ]
ราคากลางตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านทุ่งเทิง หมู่ 1 [ 07/08/61 ]
ราคากลางตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านสร้างพอก หมู่ 7 [ 23/07/61 ]
ราคากลางตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านโนนทอง หมู่ 10 [ 23/07/61 ]
ราคากลางตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านบัวเจริญ หมู่ 9 [ 23/07/61 ]
ราคากลางตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านบัวเจริญ หมู่ 15 [ 23/07/61 ]
ราคากลางตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านหนองขี้เห็นใหญ่ หมู่ 11 [ 23/07/61 ]
ราคากลางตามโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง แห่งที่ 2 [ 23/07/61 ]
เชิญเสนอโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (หมู่บ้านไร้คลอง) บ้านทุ่งเทิง หมู่ที่ 1 [ 17/07/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านบัวเจริญ หมู่ที่ 9 [ 20/06/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านทุ่งเทิง หมู่ที่ 1 [ 20/06/61 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์พยาบาล จำนวน 1 คัน [ 15/06/61 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุศึกษา ( รายหัว จำนวน 135 รายการ ) [ 12/03/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 14 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 12/03/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 13 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 12/03/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์ หมู่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 12/03/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างพอก หมู่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 12/03/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 12/03/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ไฮ หมู่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 12/03/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 12/03/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ 3 ( จ่ายขาดเงินสะสม) [ 12/03/61 ]
ตารางแสดงแบบสรุปโครงการงานก่อสร้างอาคาร ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่บ้านไร้คลอง บ้านทุ่งเทิง หมู่ 1 [ 14/03/61 ]
ราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ 6 [ 16/02/61 ]
ราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างพอก หมู่ 7 [ 16/02/61 ]
ราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 14 [ 16/02/61 ]
ราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวเจริญ หมู่ 9 [ 16/02/61 ]
ราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด บ้านหนองโพธิ์ไฮ หมู่ 5, บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 14 และบ้านสร้างพอก หมู่ 7 [ 08/01/61 ]
ราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด บ้านบัวเจริญ หมู่ 9, บ้านบัวเจริญ หมู่ 15, บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 และบ้านหนองขี้เห็นใหญ่ หมู่ 11 [ 08/01/61 ]
ราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด บ้านโนนทอง หมู่ 10 [ 08/01/61 ]
ราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด บ้านโนน หมู่ 2 [ 08/01/61 ]
ราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด บ้านทุ่งเทิง หมู่ 1, บ้านหนองบอน หมู่ 6 และบ้านโนนจันทร์ หมู่ 8 [ 08/01/61 ]
ราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 12 [ 08/01/61 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งเจริญ หมู่ 12 ตำบลทุ่งเทิง [ 07/12/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ 4 ตำบลทุ่งเทิง [ 07/12/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านบัวเจริญ หมู่ 9 [ 07/12/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านหนองโพธิ์ไฮ หมู่ 5 ตำบลทุ่งเทิง [ 07/12/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แแบผ่าครึ่ง หมู่ 3 [ 07/12/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง [ 07/12/60 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งเทิง (แห่งที่ 2) [ 25/10/60 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งเทิง [ 25/10/60 ]
ราคากลางโครงการดำเนินการจัดซื้อวัสดุพร้อมวางและติดตั้ง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง [ 08/09/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเทิง หมู่ที่ 1 [ 24/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11 [ 24/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง แห่งที่ 2 [ 24/04/60 ]
ราคากลางโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองบอน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเทิง [ 10/04/60 ]
ราคากลางโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านหนองขี้เห็นใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งเทิง [ 10/04/60 ]
ราคากลางโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งเทิง [ 10/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขี้เห็นใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งเทิง [ 10/04/60 ]
ราคากลางโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน บ้านบัวเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งเทิง [ 10/04/60 ]
ราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเทิง [ 10/04/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งเทิง [ 10/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนตตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนสว่างโนนทอง - บ้านโนนสว่าง [ 10/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านบัวเจริญ [ 10/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านทุ่งสว่าง [ 10/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านทุ่งเจริญ [ 10/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านสร้างพอก [ 10/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านทุ่งสว่าง (สายโรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง - บ้านทุ่งสว่าง) [ 10/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนสว่าง (สายบ้านสว่างโนนทอง - บ้านโนนสว่าง) [ 06/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง [ 06/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านบัวเจริญ [ 06/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านโพธิ์ทอง [ 06/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านทุ่งสว่าง [ 06/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านทุ่งเจริญ [ 06/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านหนองขี้เห็น [ 06/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านโนนทอง [ 06/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านบัวเจริญ จำนวน 2 [ 06/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนนจันทร์ จำนวน 3 จุด [ 06/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านสร้างพอก [ 06/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านหนองบอน [ 06/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านหนองโพธิ์ [ 06/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนสว่าง จำนวน 2 จุด [ 06/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านหนองยาว [ 06/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านโนน จำนวน 2 จุด [ 06/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเทิง หมู่ 1 จำนวน 2 จุด [ 06/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านบัวเจริญ [ 24/02/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านหนองขี้เห็นใหญ่ [ 24/02/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านโนน-โชคชัย-เดชอุดม ตำบลทุ่งเทิง [ 23/01/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านหนองยาว ตำบลทุ่งเทิง [ 23/01/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลทุ่งเทิง [ 23/01/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านโนน ตำบลทุ่งเทิง [ 23/01/60 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง [ 08/06/59 ]
สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง [ 05/07/59 ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สอบราคา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งวดที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2557) [ 03/05/59 ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2556) [ 03/05/59 ]
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 03/05/59 ]
สรุปการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2556 (งวดที่ 4) [ 03/05/59 ]
สรุปการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2556 (งวดที่ 3) [ 03/05/59 ]
สรุปการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เดือน มกราคม - มีนาคม 2556 (งวดที่ 2) [ 03/05/59 ]
สรุปการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2556 (งวดที่ 1) [ 03/05/59 ]
สรุปการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2556 (งวดที่ 4) [ 03/05/59 ]
สรุปการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2556 (งวดที่ 3) [ 03/05/59 ]
สรุปการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เดือน มกราคม - มีนาคม 2556 (งวดที่ 2) [ 03/05/59 ]
สรุปการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2556 (งวดที่ 1) [ 03/05/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ 7 บ้านสร้างพอก [ 03/05/59 ]
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ 10 บ้านโนนทอง [ 03/05/59 ]
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ 11 บ้านหนองขี้เห็นใหญ่ [ 03/05/59 ]
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ 13 บ้านทุ่งสว่าง [ 03/05/59 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ 4 บ้านโนนสว่าง [ 03/05/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนน หมู่ 2,บ้านหนองยาว หมู่ 3,บ้านหนองบอน หมู่ 6,บ้านสร้างพอก หมู่ 7 [ 28/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน หมู่ 6 [ 02/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ 4 [ 02/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน หมู่ 2 [ 02/12/58 ]
การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) อบต.ทุ่งเทิง ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 04/11/58 ]
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 04/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนทอง หมู่ 10 ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.)แบบตอกเข็ม [ 26/10/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนทอง หมู่ 10 ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.)แบบตอกเข็ม [ 26/10/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนทอง หมู่ 10 ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.)แบบตอกเข็ม [ 26/10/58 ]
รายงานงบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ 4 [ 24/03/58 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างพอก ม.7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 23/04/58 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง ม.10 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 23/04/58 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบอน ม.6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 23/04/58 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างพอก ม.8 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 23/04/58 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง ม.4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 23/04/58 ]