ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง
สำนักงานปลัด
 
 
 
  นางสาวงามจิตร บุบผาพันธ์  
หัวหน้าสำนักปลัด

 

พนักงานส่วนตำบล
     
นางดาราวรรณ วิสีปัตน์
นางสาววรัญญา ทองเกลี้ยง
นางปภาพิน มะคุ้มใจ
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ 
     
- ว่าง -
- ว่าง -
- ว่าง -
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  นักวิชาการเกษตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
     
   
- ว่าง -
   
 เจ้าพนักงานธุรการ    

 

พนักงานจ้างภารกิจ-พนักงานจ้างชั่วคราว
     
นางสาวละมัย จุลทุม
- ว่าง -
นางสุกัญญา ดุจดา
ผู้ช่วยบุคลากร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
     
นาางสาวอุไรวรรณ แก่นลา
ว่าที่ ร.ต.หญิง ทัศนีย์ กาเมือง
นายสุพิศ ชาบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทธุรการ
พนักงานขับรถ
     
นางเสริมทรง สิมาวัน
นายวิชัย พรมจันทร์
นายประยุทธ์ บัวพุฒเจริญรักษ์
แม่บ้าน
คนสวน
คนงานทั่วไป