ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง
กองคลัง
 
 
 
  นางสุรียา ชิงชนะ  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 

พนักงานส่วนตำบล
     
นางนพวรรณ เสือทอง
นางชฎาณิศ บุญเกิ่ง
- ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
     
   
- ว่าง -
   
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   

 

พนักงานจ้างภารกิจ-พนักงานจ้างชั่วคราว
     
นางสาวเศียรมณี สีดา
นางสาววัฒนา ตะนะสุข
นางสาวภรณ์ทิพย์ คงสิม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ