ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

จ่าสิบเอกวรวิทย์ จดจำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสุรียา ชิงชนะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 
กอง/ส่วน/ฝ่าย
 
         
 
 
 
  นางสาวงามจิตร บุบผาพันธ์   นางสุรียา ชิงชนะ  
  หัวหน้าสำนักปลัด   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
 
  นายศักดา หันพรหมมา   นายชิงชัย ราชริวงษ์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง   ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม