ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

 

คณะผู้บริหาร

 

       
       
     
นายคำภา เชื้อคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
 
นายไชยา เชื้อลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นางบรรจง อาจเอี่ยม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
       
       
     
นายสมพร พิลารัตน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล