ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 
 
 
 
นายเข็มเพชร แก่นลา
 
ประธานสภา

 

 
 
 
  นายมนตรี ธรรมแก้ว   จ่าสิบเอกวรวิทย์ จดจำ  
  รองประธานสภา   ปลัดฯ/เลขานุการสภา  

 

นายนา คำแพงจีน
นายบัวสี กัญญาสาย
นายสำรอง กาเมือง
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 2
     
นายทวีศักดิ์ คำตัน
นายเนียม พรมพิลา
นายเฮ้า อาธิโคตร
ส.อบต. ม. 2
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 3
     
นายสิทธิศักดิ์ วันทอง
นายวิพนธ์ เหล่าผา
นายประจักษ์ พั่วแดง
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5
     
นายสุพรรณ อินทร์แก้ว
นายยาบ แก่นลา
นางเจิม โสสว่าง
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 7
     
นายบุญกอง สายสุนา
นายทา มาตบุญโท
นายคำสอน ทองคำวัน
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 8
     
นายเม็ง สุขชาติ
นายปรีชา เต็มดวง
นางทองเพียร เพ็งคำมูล
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม. 10
     
นางถาวร สิมพลี
นายพันรงค์ สีมาทอง
นายกิตติพงษ์ กัญญาสาย
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 11
ส.อบต. ม. 12
     
นายทองดี ธรรมแก้ว
นายใหม ศิริเติม
นางประยวน ลาดกระโทก
ส.อบต. ม. 12
ส.อบต. ม. 13
ส.อบต. ม. 13
     
นายสว่าง พรมด้วง
นายสมจิต บุดดีพันธ์
นายบุญล้อม มรรควา
ส.อบต. ม. 14
ส.อบต. ม. 14
ส.อบต. ม. 15
     
   
นายพรมมา สาลีพวง
   
ส.อบต. ม. 15