ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

รายงานผลสำเร็จของกองการศึกษาฯ ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 01/01/61 ]
รายงานผลสำเร็จของ กองช่าง ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 01/01/61 ]
รายงานผลสำเร็จของ กองคลัง ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 01/01/61 ]
รายงานผลสำเร็จของ สำนักปลัด ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 01/01/61 ]
รายงานผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31/10/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 [ 30/10/60 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของผู้บรหาร [ 30/10/60 ]
นโยบายเพื่อสร้างคูณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 30/10/60 ]
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) และ (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26/10/60 ]
ผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 26/10/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-30 กันยายน 2560 [ 03/10/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 [ 03/09/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-31กรกฎาคม 2560 [ 03/08/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 [ 03/07/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษถาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-31 พฤษถาคม 2560 [ 02/06/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-30 เมษายน 2560 [ 03/05/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 [ 03/04/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 [ 02/03/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-31 มกราคม 2560 [ 02/02/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 [ 02/01/60 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 [ 02/12/59 ]
รายงานผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 03/05/59 ]
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 26/04/59 ]
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [ 17/07/58 ]
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง [ 13/10/57 ]
แผนอัตรากำลังสามปี (2558-2560) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง [ 23/04/56 ]
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง [ 23/04/56 ]